TRANSPORT MUSEUM BIRKENHEAD
Our Activity Coordinator took a Resident to the Transport Museum in Birkenhead over the weekend. They had a lovely afternoon out.

 

TOMBOLA
We recently held a tombola at Bryn Edwin and raised £50 for the residents funds. This money will be used for our Café which is a project we are currently undertaking.


Christmas Dinner 2015

Some of our Residents had an afternoon out for Christmas Dinner at the Windmill in Buckley, thank you to The Never Ending Story for organizing it. They all a wonderful time singing carols.

 

Bryn Edwin Six Steps Programme

The home has been accredited with end of life status. Staff had to complete a six month training course to achieve this award. The certificate is displayed in the front foyer of Bryn Edwin.

HAPPY TIMES/AMSEROEDD HAPUS

Residents recently enjoyed activities from Happy Times with Helen. This is a Wirral based Social Enterprise who provide fun and beneficial group activities that aim to reach essential standards every time. Sessions are tailored for individuals and delivered to groups. They support people with learning disabilities, mental health, dementia and people with life-limiting illnesses.

Yn ddiweddar, mwynhau Preswylwyr weithgareddau o Times Hapus gyda Helen. Mae hwn yn Fenter Gymdeithasol seiliedig Wirral sy’n darparu gweithgareddau hwyliog a buddiol grŵp sy’n ceisio cyrraedd safonau hanfodol bob tro. Caiff sesiynau eu teilwra ar gyfer unigolion a’u darparu i grwpiau. Maent yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu, iechyd meddwl, dementia a phobl â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.

Day Out to Flint Castle/Diwrnod allan i’r Fflint castell

One of our Residents enjoyed a day out at Flint Castle with our Activity Coordinator.

Un o’n trigolion yn mwynhau diwrnod allan yng Nghastell y Fflint gyda’n Cydlynydd Gweithgareddau.

Flintshire Dementia Support Services
For EMI Care Homes/Gwasanaethau Cefnogi Dementia Sir y Fflint
Ar gyfer Cartrefi Gofal EMI

Our residents have just had the Happy Times Activity session. An hour of movement, music, sensory & relaxation. This was provided free of charge by Flintshire County Council.

Mae ein preswylwyr newydd gael y sesiwn Hapus Times Gweithgareddau. Awr o symud, cerddoriaeth, ymlacio ar y synhwyrau. Roedd hyn yn rhad ac am ddim gan Gyngor Sir y Fflint.

This is what was involved./Dyma beth oedd yn cymryd rhan.

Music Therapy provided by Hazel Jay

What will Music Therapy provide?

Hazel Jay provided our residents with Singing for the Brain a service which uses singing to bring people together in a friendly and stimulating social environment.

Singing is not only an enjoyable activity, it can also provide a way for people with dementia, along with their carers, to express themselves and socialise with others in a fun and supportive group.

Hidden in the fun are activities which build on the well-known preserved memory for song and music in the brain. Even when many memories are hard to retrieve, music is especially easy to recall.

Therapi Cerdd a ddarperir gan Hazel Jay

Beth fydd Therapi Cerdd darparu?

Darperir Hazel Jay ein trigolion gyda Canu ar gyfer yr Ymennydd gwasanaeth sy’n defnyddio canu i ddod â phobl at ei gilydd mewn awyrgylch gymdeithasol cyfeillgar ac ysgogol.

Nid Mae canu yn unig yn weithgaredd pleserus, gall hefyd gynnig ffordd i bobl â dementia, ynghyd â’u gofalwyr, i fynegi eu hunain a chymdeithasu ag eraill mewn ffordd hwyliog a grŵp cefnogol.

Cudd yn yr hwyl yn weithgareddau sy’n adeiladu ar y cof gadw’n adnabyddus am gân a cherddoriaeth yn yr ymennydd. Hyd yn oed pan mae llawer o atgofion yn anodd i adfer, cerddoriaeth yn arbennig o hawdd i’w gofio.

Today, 26th February 2015, Joan Kenworthy celebrates her 81st Birthday. Happy Birthday Joan.

Heddiw, 26 Chwefror, 2015, Joan Kenworthy yn dathlu Pen-blwydd 81eg ei.
Pen-blwydd Hapus Joan.

 
October 30th 2014 Beryl Bibby celebrated her 81st birthday.

Dathlodd 30 Hydref 2014 Beryl Bibby ei phen-blwydd yn 81.

Today 31st October Morfydd celebrates her 94th birthday. Happy Birthday Morfydd.

Heddiw, 31 Hydref Morfydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 94. Pen-blwydd Hapus Morfydd.

MORFYDD